pancaka-cha-satta

Aṅguttara NikāyaSlab NoTotal
Pañcaka Nipāta510 – 52112
Cakka Nipāta522 – 5276
Sattaka Nipāta528 – 533 6